ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН „ГЕКА-БГ” ЕООД

ВНИМАНИЕ! Внимателно прочетете Общите условия, преди да използвате този уеб сайт. Ако използвате този уеб сайт се счита, че приемате и сте съгласни с посочените Общи условия. Ако НЕ ПРИЕМАТЕ тези условия, не използвайте този уеб сайт! 

 1. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ уреждат взаимоотношенията между „ГЕКА-БГ“ ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Смолян ул.Васил Левски 28, с идентификация ЕИК 201764088 ,представлявано от Евгени Иванов Семерджиев, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОТРЕБИТЕЛИ, на електронния магазин Geka.bg наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 1. Наименование на Доставчика: „ГЕКА-БГ“ ЕООД
 2. Седалище и адрес на управление: гр. Смолян, ул.Васил Левски 28.
 3. Данни за кореспонденция: гр. Смолян, ул.Коста Аврамиков 34.
 4. Email: semerdjiev@geka.bg, тел: +359 (889) 330 440
 5. Дружеството „ГЕКА-БГ“ ООД е вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, ЕИК 201764088
 6. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG201764088

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.geka.bg, чрез който Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

(1). Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

(2). Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Доставчика чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет

(3). Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН

(4). Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане.

(5). Да получават информация за нови стоки, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(6). Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

(7). Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Потребителите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в търговската практика, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Потребителите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от Доставчика чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.geka.bg

(2). По силата на сключения с Потребителите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Потребителя на определените от него чрез интерфейса стоки след заплащане на цената.

(3). Потребителите заплащат на Доставчика обявената на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет цена за доставените стоки, както и цена за доставка в съответствие с условията, определени на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и в настоящите общи условия.

(4). Доставчикът доставя заявените от Потребителите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5). Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани като електронни изявления по смисъла на чл. 2 от Закона за електронния документ и електронния подпис. В съответствие с чл. 11 от Закона за електронната търговия изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(2). Предполага се, че електронните изявления, извършени от Потребителите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Потребителя при извършване на регистрация, ако Потребителят е въвел съответното име и парола за достъп.

IV.ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Потребителя следва задължително:

(1) 1. Да се регистрира на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, като попълни всички идентификационни данни, изискуеми в момента на извършване на регистрацията като потребител на сайта;

(1) 2. Да въведе избраните от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите, в които ЕЛЕКТРОННИЯТ МАГАЗИН изисква това.

(2). Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3). С попълване на данните си и натискане на бутоните “ Прочетох и се съгласявам с правилата и условията на сайт“ и „Регистрация“, Потребителят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4). Доставчикът потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Потребителя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията или по посочения телефон за връзка. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика или по телефона. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5). При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. В случай, че Потребителят предостави невярна, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има право да закрие и/или изтрие регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и Доставчикът не носи отговорност за невярно и/или неточно изпълнена поръчка, извършена във връзка с получената от потребителя информация

Чл. 8. (1) Потребителите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН са задължени да предоставят при регистрацията си свой адрес на електронна поща („Основен контактен електронен адрес”) за целите на комуникацията и размяната на електронни изявления с Доставчика.

(2). С приемането на настоящите Общи условия потребителите дават изричното си предварително съгласие по чл. 49, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на потребителите посоченият от тях Основен контактен електронен адрес да бъде използван за комуникация и размяна на електронни изявления с Доставчика, включително в процеса на сключване и изпълнение на договорите за доставка на стоки, поръчани от потребителя чрез ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3). Потребителят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Потребителя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов Основен контактен електронен адрес.

(4). Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Потребителя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 3.

(5). Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6). Доставчикът може да изисква от Потребителя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

(7). Потребителят не трябва да използва софтуер, скриптове, програмни езици или други технологии, които биха могли да създадат затруднения при ползването на сайта от другите потребители.

(8). Да се съобразяват с разпоредбите на настоящите общи условия и българското законодателство, в това число Закона за защита на потребителите;

(9). Да не извършват злоумишлени действия с цел нарушаване на нормалното функциониране на интернет страницата, като изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация, както и други действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители и получатели на услуги, извършване на каквито и да било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение, съгласно българското законодателство;

(10). Да не публикуват, изпращат и предават каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, неприлично, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона;

(11). Да не осъществяват нелоялна търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност по смисъла на Закона за защита на потребителите. За нелоялна търговска практика се счита и тази, която променя или е възможно да промени съществено икономическото състояние на средния потребител.

Чл.9 (1) Потребителите на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН разбират и декларират съгласието си с обстоятелството, че информационните услуги и Сайта се предоставят „във вида, в който са публикувани“ и факта, че  geka.bg не носи отговорност за точността на публикуваната информация и навременното доставяне на информация  относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други запитвания, въпроси и коментари за продукти, информация за неналични продукти, както и за претърпени вреди и /или  пропуснати ползи и други загуби от какъвто и да било вид и размер, настъпили след, в резултат на или поради използване (или пък невъзможност за използване, поради технически проблеми, профилактика, решения на администратора и др.) на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт или материали от него възникнат вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

(2). Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че част от стоките, публикувани на Сайта, могат да бъдат посочени като налични в складовата или магазинна мрежа, но да няма наличност от тези стоки и продукти, както и аксесоари към тях при заявяване на поръчка на тези стоки чрез on-line системата за покупки.

(3). Потребителят е информиран и декларира съгласието си, че заявената от него поръчка може да претърпи промени, които geka.bg се задължава да съобщи на потребителя на предоставения от него е-мейл и/или телефон за контакти и/или по друг подходящ начин до момента на получаване на потвърждение за окончателното изпращане на потвърдената поръчка до адреса на потребителя.

(4). Потребителят е информиран и декларира съгласието си да получава известия за статус на направените от него поръчки чрез е-поща.

(5). За да използва Сайта, Потребителят трябва да получи достъп до World Wide Web пряко или чрез други устройства, които имат достъп до Web базирано съдържание. Освен това Ползвателят трябва да си осигури цялото необходимо за достъп до World Wide Web оборудване, включително компютър, модем или другo средство за достъп до Интернет мрежата. geka.bg само предоставя информацията на Сайта и не отговаря за каквито и да било смущения или технически проблеми, осуетяващи използването на Сайта, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя.

V. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА ИЛИ УСЛУГА ОТ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл.10. Потребителите имат право да поръчват всички стоки и услуги, посочени в ЕЛЕТРОНЕН МАГАЗИН на geka.bg. При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида на стоките и количеството им, начина и сроковете за доставка, според предложените на Сайта възможности.

(1). По всяко време преди окончателното потвърждение на Поръчката с попълването на формата за on-line покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

(2). При извършване на поръчка от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, Потребителят влиза в договорни отношения със „ГЕКА-БГ“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия, поръчката се смята за окончателно извършена след получаване на потвърждение на поръчката, следвайки инструкциите, посочени в Сайта.

(3). Доставчикът има право да променя цените, посочени в електронният магазин по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в електронният магазин по време на извършване на поръчката, независимо  дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на електронният магазин, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена, Доставчикът има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

VI. ЗАПЛАЩАНЕ НА ПОРЪЧКАТА

Чл.11. Заплащането на поръчаните стоки на сайта на Електронен магазин може да се извърши в брой или по банков път при заявяване на поръчката и предаване на стоката лично или на трето лице /куриер/. Доставчикът си запазва правото в някои случаи да поиска част или пълно авансово  заплащане на стоката.

VII. ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ

Чл.12. Доставката на стоките се извършва навсякъде в страната (България) посредством фирми за бързи куриерски услуги. СРОКОВЕТЕ за ДОСТАВКА на стоките е в диапазона на 24 часа и 14 работни дни. Доставчикът си запазва правото да извърши потвърждението на поръчката, преди изпълнението им, чрез свързване с клиента.

(1). Разходите по доставката са за сметка на клиента, освен ако е налично друго условие или предварителна договорка.

(2). Доставката се извършва чрез куриерска фирма по тарифи определени от Доставчика и в зависимост от избраният начина на доставка. Таксите за доставка са видими в интерфейса на сайта и в финализирането на всяка една онлайн поръчка.

(3). В случаите, в които клиентът не е намерен на посочения адрес, същия ще бъде контактуван по телефона от куриерската фирма.

(4).Приемането на стоката представлява съгласието на клиента, че стоката е пристигнала в добро състояние.

(5). При отказ да се приеме доставката, Потребителят дължи всички разходи по направената доставка, които включват цена на куриерски услуги и опаковка.

(6). Доставчикът си запазва правото да закъснява или да анулира доставки на поръчаните стоки ако същите не могат да бъдат изпълнени по независещи от него причини, които включват: пожари, експлозии, наводнения, епидемии, стачки, правителствени действия, войни, терористични действия, протести, въстания, граждански вълнения или пречки от форс мажорно естество, а също така и при липса на складова наличност независимо от обстоятелството дали същата е надлежно отразена в Електронен магазин.

VIII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

Чл.13. (1). С всяка поръчка на стоки, подлежащи на гаранционно обслужване, Доставчикът издава и предоставя на Потребителя надлежна гаранционна карта с нанесени данните за стоката и гаранционните срокове, както и посочени всички условия на предоставената търговска гаранция.

Потребителят не може да се позове и губи правата си по предоставената търговска гаранция:

 • в случай на изгубена гаранционна карта.
 • при опит за извършване на ремонт и отстраняване на несъответствие от неоторизиран от сервизен център.
 • в случай на повреди, причинени от неправилна експлоатация.
 • в случай на нарушаване на физическата цялост на продукта.
 • в случай на химическо, електрическо и/или друго въздействие, несвързано с нормалната експлоатация на продукта.

(2). Предоставената за продукта търговска гаранция не покрива компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.) или такива подложени на нормално износване от по време на експлоатация (зъбни колела, лагери, роторни четки и др.). Гаранционното обслужване се извършва само и единствено в посочените на гаранционната карта сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на продукта.

(3). Независимо дали производителят е предоставил гаранция, имате право на рекламация в следните случаи:

 • констатирани липси в окомплектовката след оглед на място в момента на получаване на доставката.
 • видими транспортни дефекти след оглед на място в момента на получаване на доставката.
 • видимо несъответствие в модела на поръчаната стока след оглед на място в момента на получаване на доставката.
 • видимо несъответствие в търговската марка след оглед на място в момента на получаване на доставката.

(4). След заплащане и получаване на продуктите имате право да се откажете от тях и да искате връщането им и възстановяване на платената сума в следните случаи:

 • ако при употреба продуктът има съществен дефект и/или проблеми, които не са могли да бъдат установени при обикновен оглед.
 • ако е налице несъответствие в модела на фабричната опаковка и разопакования продукт.

В срок от 24 часа от получаването на стоката, ако са налице случаите в горните две точки, имате право да предявите претенции по възстановяване на сумата и връщане на закупения продукт.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 14. (1). Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Потребителя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2). От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителя в момента на регистрацията.

(3). Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

X. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 15. Правилата на настоящия раздел VII от тези общи условия се прилагат спрямо Потребители, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

“ГЕКА-БГ” ЕООД е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и обезпечава неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите. Разкриване е възможно единствено в случаите когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. С приемането на настоящите Общи условия, потребителят се съгласява личните му данни да бъдат обработвани по електронен път.

Чл. 16.(1). Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2). Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3). Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

 • В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
 • При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;
 • В процеса преди приключване на онлайн поръчката (преди финализиране на заявката)

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Потребителите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Чл. 17. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 18. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки и предоставяне на услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовите пазари, които Доставчикът не е в състояние да контролира;
 • за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка;
 • за доставка на стока, която не се произвежда серийно, не се поддържа в наличност, а се изработва или се доставя индивидуално и специално за Клиента
 • за доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;
 • за доставка на продукт, който е видимо използван или увреден от Клиента;
 • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(4) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика.

(5) Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1.

(6) Разходите относно доставката на върната и отказана стока в това число разходите за опаковка и куриерските такси са за сметка на Клиента

Чл. 19. (2) В случай че потребителят и Доставчикът не са уговорили различен срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 календарни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 календарни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 20. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 21. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Потребители на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Потребителят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Потребителя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Потребителя не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Потребителят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Потребителя, при регистрацията. Потребителят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл.22. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес https://geka.bg/общи-условия/

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 23. Настоящите общи условия и договора на Потребителя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

 • при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
 • по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
 • едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
 • при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
 • при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
 • в случай на заличаване на регистрацията на Потребителя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
 • в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 24. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия НЕ води до недействителност на целия договор.

Чл. 25. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 26. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

Чл. 27. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Потребители на www.geka.bg.